Menü Bezárás

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek a Trend-Line 2001 Bt. mint szolgáltató által üzemeltetett vasmanok.hu weboldal (a továbbiakban: „WEBSHOP”) ügyfél (a továbbiakban: „Vásárló”) (WEBSHOP és az Ügyfél a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára vonatkoznak.

A webshop tevékenysége

A webshop tevékenységének rövid bemutatása, a termékek és szolgáltatások meghatározása (a továbbiakban: „Termék” vagy „Szolgáltatás”). Egy terméket árusító online üzlet.

Elérhetőség és adatok
A webshop adatai:

név: Trend-Line 2001 Bt.;

székhely: 6900 Makó. Gizella u. 8.;

cégjegyzékszám vezetve a Szegedi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában: 06-06-012317;

adószám: 0980997-2-06;

képviselő: Digital MM Kft.;

elérhetőség (email): sales@digitalmazemasters.com;

telefon: +36703419736

A [*] részére tárhelyet biztosító adatai:

név:

székhely:

cégjegyzékszám:

elérhetőség:

A Honlapon igénybe vehető szolgáltatások köre
A Honlap különféle menüpontjai, funkciói többféle szolgáltatást kínálnak a Vásárlónak:

Kapcsolat: a személyes adatok megadásával a Vásárló lehetővé teszi, hogy kérdései és kérései a webshop-hoz eljussanak, és azokra választ, felvilágosítást adjon a Vásárló megadott elérhetőségein.;
Hírlevél: a Vásárló a feliratkozással a személyes adatait és igényeit eljuttatja a webshop-hoz, aki a megadott elérhetőségeken értesíti a Vásárlót az aktuális ajánlatokról, és a Vásárló igényeinek kielégítési lehetőségeiről. A webshop ezen a csatornán értesíti Ügyfeleit a termékfejlesztésekről, bemutatókról és rendezvényekről is.;
Rendelés: a Vásárló a rendelés leadásakor megadott személyes adataival lehetővé teszi a rendelés teljesítését (beleértve a kiszállítást és számlázást is). A rendelés leadásakor / ezt követően kerül sor a fizetésre, majd a Termékek kiszállítására, átvételére, továbbá az egyedi igények kielégítésére.
A rendelés, szerződéskötés menete
A vásárló a termék megrendelésével tudomásul veszi és belelegyezik az adatkezelési feltételekbe és az általános szerződési feltételekbe.
A rendellés visszaigazolásávla a szerződéskötés megtörténik.
A nyilatkozat fizetési kötelezettséget von maga után.
A Webshop köteles a megrendelés megérkezését az Ügyfél felé elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 7 napon belül visszaigazolni.
A megkötendő szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt a Webshop nem iktatja. A szerződés nyelve a magyar.

A teljesítés menete
A webshop a rendelést teljesíti a visszaigaolást követő maximum 14. napig.
A termék hibásan feltüntetett áráért a webshop nem válall felelősséget, amennyibena vásárló kéri, visszatéríti az összeget.

A fogyasztó elállási- és felmondási joga (fogyasztók esetén)
Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amit a termék adásvételére irányuló szerződés esetén a termék átvételének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

Ha a szerződés szolgáltatás nyújtására irányul, és a teljesítés a fogyasztó kérésére az elállási határidő előtt megkezdődik, a fogyasztót a fenti 14 napos határidőn belül indokolás nélküli felmondási jog illeti meg. Ebben az esetben a fogyasztó köteles megtéríteni a webshop ésszerű költségeit.

Nyilatkozat

A fogyasztó elállási- és felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja e-mail formájában. Az elállási- és felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a fentiek szerint meghatározott határidő lejárta előtt elküldi.

Visszatérítés

Szóbeli (telefonos) panasz
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a webshop a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb az érdemi válasszal (a beérkezését követően harminc napon belül a webshop köteles írásban érdemben megválaszolni és közölni) egyidejűleg megküldeni. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

Írásbeli panasz

Az írásbeli panaszt a webshop a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a webshop indokolni köteles. A webshop a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a webshop köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy (i) panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, továbbá (ii) az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, és (iii) a webshop a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Az írásbeliség követelményének levél, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Vitarendezés

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot érintő beadványokkal kapcsolatban a területileg illetékes járási hivatalok, mint elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóság, rendelkeznek hatáskörrel:
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/fogyasztovedelmi_hatosag

A fogyasztó fogyasztói jogvita esetén jogosult békéltető testülethez fordulni. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A webshop székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.. Az illetékes békéltető testületek listája:
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

A fogyasztói jogvita a békéltető eljárás meghiúsulása vagy annak igénybe nem vétele esetén polgári eljárás keretében, bíróság előtt rendezhető, amelyre a webshop bíróság kizárólagosan illetékes.

Egyéb szabályok

A webshop nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért:

a termék igénybevételéhez az Ügyfél által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt;
a termék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt;
a jogszabályi előírások Ügyfél általi megszegése miatt (ideértve a termék törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását);
a termék megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás

A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Webshop szellemi tulajdona, azt felhasználni az Ügyfél semmilyen formában nem jogosult.

A webshop szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz.

Az ÁSZF-re irányadó jog
A Honlap használatakor az Ügyfél kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót.

A webshop bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá.

A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát.

Dátum: 2020. 09.01

Budapest